فراخوان
تحویل ایده
برگزارکنندگان مسابقه
برگزیدگان دوره های قبلی
دوره های گذشته مسابقه
تم ویژه مسابقه: آموزش در دانشگاه پس فردا

لحظه‌ای به دنیای پس فردایمان فکر کنید، به رشته مهندسی در دنیای پس فردا و به طور خاص به رشته مهندسی عمران در دنیایی که احتمالا شباهتی به دنیایی که امروز در آن زندگی می کنیم ندارد.
دانشگاهی پس فردایی را تصور کنید، و فرض کنید که شما دانشجوی رشته مهندسی عمران در آن دانشگاه هستید.
آموزش مهندسی عمران در یک دانشگاه پس فردایی چگونه خواهد بود؟
منتظر ایده های شما برای«آموزش مهندسی عمران در دانشگاه پس فردا» هستیم.
قطعا ایده های پس فردایی شما به ما کمک خواهد کرد که در دانشگاه امروز تحولاتی ایجاد کنیم که رسیدن به فرداها برایمان سریعتر باشد.

به بهترین ایده پس فردایی در این زمینه جایزه ای ویژه تعلق می گیرد.