فراخوان
تحویل ایده
برگزارکنندگان مسابقه
برگزیدگان اولین دوره مسابقه (1396)
دوره های گذشته مسابقه
 

گروه اول: ماده مخالف با ماده؛ استفاده از ماده با جرم منفی برای مهار انرژی زلزله - مریم خداداد - سارا اخوان عبدالهیان - امید علیزاده (دانشگاه تهران )

 

 

گروه دوم: کنترل فعال سازه ها با خواص مغنایسی ابررساناها -  محمد رضا مقدس زاده - ایمان دباغ چیان (دانشگاه تهران)

 

گروه سوم:‌ پروژه کندوی سبز - سجاد صفری - محمد رضا فتاحی باوندپور - نوید کیهانی (دانشگاه تهران)