فراخوان
تحویل ایده
برگزارکنندگان مسابقه
برگزیدگان دوره های قبلی
دوره های گذشته مسابقه
تم ویژه مسابقه: آموزش در دانشگاه پس فردا

برگزیدگان دور دوم مسابقات:

رتبه اول:  معماری سیگنالی :احسان ایمانی(دانشگاه تهران)، علیرضا عظیمی(دانشگاه تهران)، محمّد علی معلّمی(دانشگاه تهران)

 

 

 

 
 

رتبه دوم: محدوده خنثی فرکانسی: نوید نوریان(دانشگاه تهران)

 

 

 
 

رتبه دوم: خانه پرنده صلح حسین ابراهیم زاده(دانشگاه امیرکبیر)، مارال صابریان(دانشگاه غیرانتفاعی هنر و معماری پارس)

 

 

 
 

رتبه سوم: توپ های ردیاب و جاذب آلودگی بردیا روغنی(دانشگاه تهران)، محمد فرشته پور(دانشگاه تهران)

 

 

 
 

برگزیدگان دور اول مسابقات:

گروه اول: ماده مخالف با ماده؛ استفاده از ماده با جرم منفی برای مهار انرژی زلزله - مریم خداداد - سارا اخوان عبدالهیان - امید علیزاده (دانشگاه تهران )

 

 

 

 

گروه دوم: کنترل فعال سازه ها با خواص مغنایسی ابررساناها -  محمد رضا مقدس زاده - ایمان دباغ چیان (دانشگاه تهران)

 

گروه سوم:‌ پروژه کندوی سبز - سجاد صفری - محمد رضا فتاحی باوندپور - نوید کیهانی (دانشگاه تهران)