فراخوان
تحویل ایده
برگزارکنندگان مسابقه
برگزیدگان دوره های قبلی
دوره های گذشته مسابقه
تم ویژه مسابقه: آموزش در دانشگاه پس فردا

سومین دوره مسابقه ایده های پس فردا (آذر ماه 1398)

سومین دوره مسابقه "ایده های پس فردا"، آذر ماه 1398
دبیر مسابقه: دکتر سارا نظیف، استادیار، دانشگاه تهران
 

اعضای کمیته اجرایی مسابقه

دکتر علی فاخر، استاد، دانشگاه تهران
دکتر مریم بیطرف، استادیار، دانشگاه تهران
دکتر امیررضا قیامی آزاد، استادیار، دانشگاه تهران
دکتر مسلم شاهوردی، استادیار، دانشگاه تهران

دکتر نوید خادمی، استادیار، دانشگاه تهران

 

داوران مسابقه

دکتر احمدی، دانشگاه تهران

دکتر اسکندری، دانشگاه تهران

دکتر افلاکی، مدیر پروژه در شرکت virgian tech، واشنگتن، آمریکا

دکتر اکبری ، دانشگاه تهران

دکتر امیری، دانشگاه تهران

دکتر امین زاده، دانشگاه تهران

دکتر امینی فر، دانشگاه تهران

دکتر آرزومندی، دانشگاه شهاب دانش

دکتر آرش ملکیان، دانشگاه تهران

دکتر آقا بیک،د انشگاه تهران

دکتر بابازاده، دانشگاه تهران

دکتر بنفشه زهرایی، دانشگاه تهران

دکتر بیطرف، دانشگاه تهران

دکتر پلاسی، دانشگاه تهران

دکتر تقدس، دانشگاه تهران

دکتر جوزانی، دانشگاه تهران

دکتر خادمی، دانشگاه تهران

دکتر امید فاطمی، دانشگاه تهران

دکتر بهنام فر ،  دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر خان محمدی ، دانشگاه تهران

دکتر سلطان زاده ، سازمان یونسکو در ایران

دکتر سید مهدی زهرایی، دانشگاه تهران

دکتر صراف زاده ، دانشگاه تهران

دکتر دکتر فرجی دانا ، دانشگاه تهران

دکتر رفیعی، دانشگاه تهران

دکتر رمضانیانپور، دانشگاه تهران

دکتر رهایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر شاکری، دانشگاه تهران

دکتر شاهوردی، دانشگاه تهران

دکتر شریعت، دانشگاه علم و صنعت

دکتر صدیقی، دانشگاه تهران

دکتر صمدزاد، دانشگاه تهران

دکتر صنایع پسند، دانشگاه تهران

دکتر عباسیان، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر عزیزی، دانشگاه تهران

دکتر عطایی، دانشگاه تهران

دکتر علوی، دانشگاه تهران

دکتر فاخر، دانشگاه تهران

دکتر فاضلی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فرزانه، دانشگاه تهران

دکتر فنایی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر قربانی،  دانشگاه تهران

دکتر قیامی، دانشگاه تهران

دکتر کاوند، دانشگاه تهران

دکتر کراچیان، دانشگاه تهران

دکتر گرانپایه، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر گلابچی، دانشگاه تهران

دکتر گلرو، دانشگاه تهران

دکتر گلشن ، دانشگاه علم و صنعت

دکتر لطیفی، دانشگاه تهران

دکتر محمدی، دانشگاه تهران

دکتر مصباح، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر معانی ، دانشگاه تهران

دکتر معماریان، دانشگاه تهران

دکتر میرزابروجردیان، دانشگاه تربيت مدرس

دکتر میرولد، دانشگاه علم و صنعت

دکتر نظیف، دانشگاه تهران

دکتر هروی، دانشگاه تهران

دکتر وحدت، دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

 

دومین دوره مسابقه ایده های پس فردا (آذر ماه 1397)

دومین دوره مسابقه "ایده های پس فردا"، آذر ماه 1397
دبیر مسابقه: دکتر مریم بیطرف، استادیار، دانشگاه تهران
 

اعضای کمیته اجرایی مسابقه
دکتر سارا نظیف، استادیار، دانشگاه تهران
دکتر امیررضا قیامی آزاد، استادیار، دانشگاه تهران
دکتر مسلم شاهوردی، استادیار، دانشگاه تهران

داوران مسابقه
1-    علیرضا اسدپور، استادیار ، University of Massachusetts Dartmouth, USA
2-    کیوان اصغری، دانشیار ،  دانشگاه صنعتی اصفهان
3-    لیلا اعتمادسعید، پژوهشگر ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4-    زهرا اکبری، محقق ، دانشگاه تهران
5-    سیامک ایپکچی، استادیار ،  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
6-    مهدی آرزومندی ، استادیار ،  دانشگاه شهاب دانش
7-    عباس بابازاده، استادیار ، دانشگاه تهران
8-    کياچهر   بهفرنيا، دانشيار  ،  دانشگاه صنعتی اصفهان
9-    فرهاد  بهنام فر، دانشیار  ،  دانشگاه صنعتی اصفهان
10-    کامبیز بهنیا، استاد ، دانشگاه تهران
11-    محمد رضا جعفر زاده ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
12-    میرمصدق جمالی، استاد ،  دانشگاه صنعتی شریف
13-    گلناز جوزانی کهن، استادیار ، دانشگاه تهران
14-    اصغر حبیب نژاد، استادیار ، دانشگاه علم و صنعت
15-    علی اکبر حشمتی ، استادیار ، دانشگاه علم و صنعت
16-    ناصر  خاجی  ، استاد ، دانشگاه تربيت مدرس
17-    فرزانه دادرس جوان ، استادیار ، دانشگاه تهران
18-    ودود دهخوارقانیان ، مهندس ، Modjeski and Masters, USA
19-    محمدمهدی رجبی ، استادیار ، دانشگاه تربيت مدرس
20-    فیاض رحیم‌ز اده رفوئی  ، استاد ،  دانشگاه صنعتی شریف
21-    امیر محمد رمضانیانپور ، استادیار ، دانشگاه تهران
22-    سید مهدی زهرایی ، استاد ، دانشگاه تهران
23-    سیاوش سروشیان ، استادیار ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
24-    مطهره سعادت پور ، استادیار ، دانشگاه علم و صنعت
25-    محمد صادق سنگري  ، استادیار ، دانشگاه تهران
26-    احسان سیدی حسینی نیا ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
27-    عبدالله شفیع زاده ، دانشیار ، The Ohio State University, USA
28-    مجتبی  شوریان ، استادیار ، دانشگاه شهید بهشتی
29-    محسن صابرماهانی ، استادیار ، دانشگاه علم و صنعت
30-    حسین صالح‌زاده ، دانشيار ، دانشگاه علم و صنعت
31-    محمد حسین صراف زاده ، دانشیار ، دانشگاه تهران
32-    امیر صمیمی ، دانشيار ،  دانشگاه صنعتی شریف
33-    سارا عابدی ، استادیار ، Texas A&M University, USA
34-    حمیدرضا عباسیان جهرمی ، استادیار ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
35-    سید محمد ضیا  علوی ، استادیار ، دانشگاه تهران
36-    بهزاد فتاحی ، دانشیار ، University of Technology Sydney, Australia
37-    محمود فغفور مغربی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
38-    نادر فنائی ، دانشیار ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
39-    پدرام قادری ، استادیار ، دانشگاه علم و صنعت
40-    پرویز قدوسی ، دانشیار ، دانشگاه علم و صنعت
41-    کبری قرئلی ، استادیار ، دانشگاه تهران
42-    محمد  کارآموز ، استاد ، دانشگاه تهران
43-    رضا  کراچیان ، استاد ، دانشگاه تهران
44-    سهیل محمدی ، استاد ، دانشگاه تهران
45-    محمد جواد محمودی ، استادیار ، دانشگاه شهید بهشتی
46-    نادر   مختارانی ، استادیار ، دانشگاه تربيت مدرس
47-    مصطفی مسعودی  ، استادیار ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
48-    محمود مصباح ، استادیار ،  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
49-    ساناز مقیم ، استادیار ،  دانشگاه صنعتی شریف
50-    نجمه مهجوری ، دانشیار ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
51-    میرعماد موسوی ، Founder and CEO ، QuiGig, Inc., USA
52-    علیرضا میردامادی ، Business Development Lead  ، Norwegian Geotechnical Institute (NGI), USA
53-    سیدسجاد میرولد ، استادیار ، دانشگاه علم و صنعت
54-    علی نخعی ، استاد یار ، دانشگاه تهران
55-    کورش نصراله زاده ، استادیار ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
56-    آرش نوشادروان ، استادیار ، Texas A&M University, USA
57-    غلامرضا  هروی ، استاد ، دانشگاه تهران
58-    امین وحدت ، Management Consultant ، Motive Power, USA
59-    فرهاد یکه یزدان دوست ، دانشیار ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

اولین دوره مسابقه ایده های پس فردا (اردیبهشت ماه 1396)

اولین دوره مسابقه ایده های پس فردا (اردیبهشت ماه ١٣٩۶)
دبیر مسابقه:
دکتر فرناز صادقپور، دانشگاه گلگری - کانادا
داوران مسابقه:
١- دکتر زهرا اکبری - دانشگاه تهران
٢- دکتر امین الوانچی - دانشگاه صنعتی شریف
٣- دکتر علیرضا اسدپور - دانشگاه ماساچوست - آمریکا
۴- دکتر رضا عطارنژاد - دانشگاه تهران
۵- دکتر کامبیز بهنیا - دانشگاه تهران
۶- دکتر مریم بیطرف - دانشگاه تهران
٧- دکتر مسعود دارابی - دانشگاه کانزاس - آمریکا
٨- دکتر بهروز گتمیری - دانشگاه تهران
٩- دکتر امیر کیوان قربانی تنها - دانشگاه تهران
١٠- دکتر سید سجاد میرولد - دانشگاه علم و صنعت
١١- دکتر سهیل محمدی - دانشگاه تهران
١٢- دکتر مسعود منتظری - دانشگاه تهران
١٣- دکتر مهدی مرتهب - دانشگاه صنعتی شریف
١۴- دکتر سید تقی (امید) نایینی - دانشگاه تهران
١۵- دکتر سارا نظیف - دانشگاه تهران
١۶- دکتر رضا رفیعی - دانشگاه تهران
١٧- دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی - دانشگاه صنعتی شریف
١٨- دکتر امیرمحمد رمضانیانپور - دانشگاه تهران
١٩- دکتر مریم سخایی فر - دانشگاه تگزاس ای اند ام - آمريكا
٢٠- دكتر مهدي صمدزاد - دانشگاه تهران
٢١- دكتر يوسف شفاهي - دانشگاه صنعتي شريف
٢٢- دكتر حسين تقدس - دانشگاه تهران
٢٣- دكتر مهدي توكلان - دانشگاه تهران
٢٤- دكتر مزدك توتكابني - دانشگاه ماساچوست -آمريكا
٢٥-دكتر مهدي زهرايي - دانشگاه تهران
٢٧- دكتر سارا عابدي - دانشگاه تگزاس اي اند ام- آمريكا
٢٨- دكتر مرتضي اسكندري - دانشگاه تهران
٢٩- دكتر علي فاخر - دانشگاه تهران
٣٠- دكتر غلامرضا هروى - دانشگاه تهران
٣١- دكتر نويد خادمى - دانشگاه تهران
٣٢ - دكتر شاهرخ مالك - دانشگاه تهران
٣٣- دكتر آرش نوشادروان - دانشگاه تگزاس اي اند ام- آمريكا