فراخوان
تحویل ایده
برگزارکنندگان مسابقه
برگزیدگان اولین دوره مسابقه (1396)
داوران اولین دوره (1396)

اولین دوره مسابقه ایده های پس فردا (اردیبهشت ماه ١٣٩۶)

دبیر مسابقه:
دکتر فرناز صادقپور
دانشگاه گلگری - کانادا

داوران مسابقه:
١- دکتر زهرا اکبری - دانشگاه تهران
٢- دکتر امین الوانچی - دانشگاه صنعتی شریف
٣- دکتر علیرضا اسدپور - دانشگاه ماساچوست - آمریکا
۴- دکتر رضا عطارنژاد - دانشگاه تهران
۵- دکتر کامبیز بهنیا - دانشگاه تهران
۶- دکتر مریم بیطرف - دانشگاه تهران
٧- دکتر مسعود دارابی - دانشگاه کانزاس - آمریکا
٨- دکتر بهروز گتمیری - دانشگاه تهران
٩- دکتر امیر کیوان قربانی تنها - دانشگاه تهران
١٠- دکتر سید سجاد میرولد - دانشگاه علم و صنعت
١١- دکتر سهیل محمدی - دانشگاه تهران
١٢- دکتر مسعود منتظری - دانشگاه تهران
١٣- دکتر مهدی مرتهب - دانشگاه صنعتی شریف
١۴- دکتر سید تقی (امید) نایینی - دانشگاه تهران
١۵- دکتر سارا نظیف - دانشگاه تهران
١۶- دکتر رضا رفیعی - دانشگاه تهران
١٧- دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی - دانشگاه صنعتی شریف
١٨- دکتر امیرمحمد رمضانیانپور - دانشگاه تهران
١٩- دکتر مریم سخایی فر - دانشگاه تگزاس ای اند ام - آمريكا
٢٠- دكتر مهدي صمدزاد - دانشگاه تهران
٢١- دكتر يوسف شفاهي - دانشگاه صنعتي شريف
٢٢- دكتر حسين تقدس - دانشگاه تهران
٢٣- دكتر مهدي توكلان - دانشگاه تهران
٢٤- دكتر مزدك توتكابني - دانشگاه ماساچوست -آمريكا
٢٥-دكتر مهدي زهرايي - دانشگاه تهران
٢٧- دكتر سارا عابدي - دانشگاه تگزاس اي اند ام- آمريكا
٢٨- دكتر مرتضي اسكندري - دانشگاه تهران
٢٩- دكتر علي فاخر - دانشگاه تهران
٣٠- دكتر غلامرضا هروى - دانشگاه تهران
٣١- دكتر نويد خادمى - دانشگاه تهران
٣٢ - دكتر شاهرخ مالك - دانشگاه تهران
٣٣- دكتر آرش نوشادروان - دانشگاه تگزاس اي اند ام- آمريكا
٣٤- دكتر مسعود پلاسي - دانشگاه تهران