فراخوان
تحویل ایده
برگزارکنندگان مسابقه
برگزیدگان دوره های قبلی
دوره های گذشته مسابقه
تم ویژه مسابقه: آموزش در دانشگاه پس فردا
×

خطا

The form #3 does not exist or it is not published.

 

مطالعه فایل نمونه قبل از ارسال ایده الزامی می باشد. ایده هایی که فرمت های ذکر شده در فایل نمونه در آنها رعایت نشده باشد، بررسی نخواهند شد.

 

نمونه فایل تحویلی : فایل نمونه