فراخوان
تحویل ایده
برگزارکنندگان مسابقه
برگزیدگان دوره های قبلی
دوره های گذشته مسابقه
تم ویژه مسابقه: آموزش در دانشگاه پس فردا

مهلت ارسال ایده به پایان رسیده است

 

نمونه فایل تحویلی : معماری سیگنالی